com.جیوانز.www
یکی از محصولات ارایه شده در باند باکس می باشد.

همچنین از محصولات و خدمات ارایه شده در  می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد :

اتصال عایقی باند

باکس_گاز_شهری

باند

باکس_اتصالات_عایقی_گاز_شهری
جهت دسترسی سهل و آسان شما عزیزان به وبسایت  لینک سردسته و برخی از محصولات این بازرگاتی زا در ذیل ایت متن قرار می دهیم :


و محصولاتی از قبیل :